Mazowsze lokalnie uruchamia energię społeczną

Zadanie „Mazowsze lokalnie uruchamia energię społeczną”

 

Cele zadania:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie minimum 100 wspólnot lokalnych, poprzez umożliwienie mieszkańcom Mazowsza, działającym jako grupy nieformalne, samopomocowe lub w młodych organizacjach pozarządowych, realizacji małych inicjatyw o zasięgu lokalnym, w okresie od maja 2018 roku do grudnia 2019. Cel ten zostanie osiągnięty w projekcie dzięki: przyznaniu 110 mikrodotacji oraz prowadzeniu zindywidualizowanych działań animacyjno-edukacyjnych (pomocy przy pisaniu wniosków, konsultacji długofalowych o charakterze rozwojowym, organizowania spotkań i seminariów w społecznościach), ze szczególnym uwzględnieniem tych społeczności na Mazowszu (gmin, powiatów), w których wskaźnik zorganizowanej i dobrowolnej aktywności obywateli na rzecz różnorakich ważnych społecznie celów, jest niski (tzw. białe plamy).

 

Adresaci zadania:

Osoby fizyczne mające potencjał do tego, aby stać się liderami, pochodzące ze środowisk lokalnych, przedstawiciele młodych, małych, bardzo często wiejskich organizacji pozarządowych.

 

W ramach zadania oferujemy:

  1. Działania animacyjno – edukacyjne:

– inspiratoria

– konsultacje

– superwizje środowiskowe

– coachingi rozwojowe

– seminaria informacyjne

– konsultacje doraźne z zakresu ważnych dla organizacji pozarządowych zagadnień

– wsparcie środowisk, które chciałyby wdrożyć formy dialogu obywatelskiego i społecznego np. inicjatywę lokalną

– akademia lokalna

  1. Mikrodotacje dla:

– grup nieformalnych i samopomocowych

– młodych organizacji pozarządowych

Okres realizacji:

01.05.2018 – 31.12.2019

 

Realizatorzy:

Oferent 1: Stowarzyszenie Europa i My

Oferent 2: Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS

Oferent 3: Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku

 

Kontakt:

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku

Krzesk-Królowa Niwa 45, 08-111 Krzesk

Biuro SOKIAL, ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce, II piętro, pokój nr 201

Tel. 728 521 777, e-mail: biuro@krzesk.pl

www.krzesk.pl

 

Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.