Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej na terenie subregionu siedleckiego

 

Zadanie „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej na terenie subregionu siedleckiego”

 

Cele zadania:

1) wsparcie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, uczestniczących w projekcie,
w szczególności poprzez:

– wzrost profesjonalizacji działań PES i PS oraz rozwój kompetencji ich liderów, a także animowanie i prowadzenie współpracy na poziomie lokalnym i subregionalnym;

– podniesienie umiejętności skutecznego zarządzania PES i PS, poprzez zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług informacyjnych, doradczych, edukacyjnych oraz animacyjnych, dających wszechstronną wiedzę i umiejętności prowadzenia działalności w obszarze ekonomii społecznej w subregionie siedleckim;

– wzrost wiedzy i umiejętności przedstawicieli PES i PS dot. współpracy wewnątrzsektorowej i międzysektorowej;

– rozwój współpracy wewnątrzsektorowej i międzysektorowej PES i PS, w szczególności poprzez budowanie trwałości partnerstw istniejących oraz budowanie nowych partnerstw lokalnych oraz form aktywności obywatelskiej.

2) profesjonalizacja działań Oferentów, skierowanych do sektora ekonomii społecznej, w szczególności poprzez możliwość zapewnienia kompleksowego i długofalowego działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
w szczególności wsparcia PES i PS.

 

Adresaci zadania:

społeczności lokalne, grupy nieformalne, podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne z terenu subregionu siedleckiego (M. Siedlce, powiaty: siedlecki, węgrowski, sokołowski, łosicki i garwoliński)

 

W ramach zadania oferujemy:

  • usługi animacji lokalnej zmierzające do pobudzenia aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej,
  • doradztwo ogólne (indywidualny plan rozwoju dla liderów lokalnych, PES/PS),
  • doradztwo specjalistyczne (prawne, księgowo-podatkowe, marketingowe, coaching),
  • usługi księgowo-podatkowe,
  • szkolenia otwarte (pozyskiwanie środków, marketing i media społecznościowe, rozwój lokalny),
  • Szkoła Moderatorów Partycypacji Publicznej,
  • Kurs „Rozwój lokalny i innowacje społeczne – rola organizacji pozarządowych”
  • Szkoła zarządzania PES

 

Okres realizacji:

01.06.2019 – 31.12.2021

Realizatorzy:

Lider: Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku

Partner: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Partnerzy:

Gmina Wodynie, Gmina Zbuczyn, Gmina Sabnie, Miasto Łosice

 

Kadra projektu:

Piotr Frączak (Animator) piotr.fraczak@gmail.com

Beata Juraszek – Kopacz (Doradca Kluczowy) bjuraszekk@frso.pl

Andrzej Rybus-Tołłoczko (Doradca kluczowy) biuro@krzesk.pl

Beata Siedlecka (Specjalista ds. wsparcia finansowego dla GI/PES/PS/Specjalista ds. klastra) beatasiedlecka.frso@gmail.com

Katarzyna Stanisławowska (Doradca Kluczowy) stanislawowska.k@gmail.com

Kamila Śmieciuch (Animator) biuro@krzesk.pl

 

Kontakt:

Biuro SOKIAL, ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce, II piętro, pokój nr 201

Tel. (25) 631 81 98, tel. 728 521 777, e-mail: biuro@krzesk.pl

 

Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego