SOWES

„Siedlecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

 

Cel projektu:

wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych

Adresaci zadania:

Podmioty Ekonomii Społecznej i osoby zaangażowane w ich działalność, funkcjonujące na terenie subregionu siedleckiego (M. Siedlce, powiaty: siedlecki, węgrowski, sokołowski, łosicki i garwoliński):

 • fundacje,
  • stowarzyszenia,
  • spółdzielnie socjalne,
  • przedsiębiorstwa społeczne,
  • centra i kluby integracji społecznej,
  • warsztaty terapii zajęciowej,
  • kluby sportowe,
  • ochotnicze straże pożarne,
  • koła gospodyń wiejskich,
  • zakłady aktywności zawodowej,
  • spółdzielnie pracy,
  • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
  • kościelne osoby prawne.

Instytucje Otoczenia Ekonomii Społecznej funkcjonujące na terenie subregionu siedleckiego (M. Siedlce, powiaty: siedlecki, węgrowski, sokołowski, łosicki i garwoliński) w zakresie działań animacyjnych:

 • wojewódzki urząd pracy,
  • powiatowe urzędy pracy,
  • gminne ośrodki pomocy społecznej,
  • miejskie ośrodki pomocy społecznej,
  • powiatowe centra pomocy rodzinie,
  • inne instytucje pomocy i integracji społecznej,
  • inne instytucje rynku pracy.

 

W ramach zadania oferujemy:

 • usługi doradcze w zakresie:

– ogólnym (zakładanie PES/PS z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów, rejestrowanie działalności PES, zewnętrzne finansowanie PS/PES, prowadzenie działalności statutowej PES/PS)
– specjalistycznym (prawne, księgowo-podatkowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, marketingowe, finansowe)
– biznesowym
– zamówień publicznych

 • wsparcie finansowe
 • pomoc w nawiązywaniu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz biznesem.

 

 Okres realizacji:

01.02.2019 – 31.01.2022

Realizatorzy:

Lider: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Partnerzy:

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku

Biuro Rachunkowe M. Bobryk O. Michałowska Spółka Cywilna

Kadra projektu:

Piotr Frączak (Animator) piotr.fraczak@gmail.com

Beata Juraszek – Kopacz (Doradca Kluczowy) bjuraszekk@frso.pl

Hubert Pasiak (Animator) biuro@krzesk.pl

Beata Siedlecka (Specjalista ds. wsparcia finansowego dla GI/PES/PS) beatasiedlecka.frso@gmail.com

Katarzyna Stanisławowska (Doradca Kluczowy) stanislawowska.k@gmail.com

Kamila Śmieciuch (Animator/Doradca kluczowy) biuro@krzesk.pl

Kontakt:

Biuro SOKIAL, ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce, II piętro, pokój nr 201

tel. (25) 631 81 98, tel. 728 521 777, e-mail: biuro@krzesk.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.