Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku zaprasza do składania ofert na wykonanie  usługi organizacji 5-dniowego wyjazdu dla dzieci i młodzieży (dzieci  pochodzących z otoczenia uczestników/ek (Edycja 1) projektu pn. ”Przestrzeń dla Rodziny”, nr umowy RPMA.09.01.00-14-7976/17-00). Projekt realizowany w ramach RPO WM osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Pełen opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Oferty należy składać: drogą elektroniczną (skan) na adres e -mail Zamawiającego, pocztą tradycyjną bądź złożyć osobiście w biurze projektu  Zamawiającego do dnia 28 czerwca 2018 roku.  do godz. 9:00.

Załącznik:
zapytanie ofertowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *